Algemene voorwaarden bedrijven en instellingen

Artikel 1: Algemene Toepasselijkheid.

1.          Alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten, vervaar­diging van goederen, bewerking ervan, verrichten van diensten, evenals op de leveringen en opleveringen geschieden op basis van deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk met Bravios overeengekomen.

2.          Onder de opdrachtgever wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Iedere (rechts)persoon aan wie een aanbod van Bravios is gericht of waarmee Bravios een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie een rechtshandeling is/wordt verricht strekkende tot de levering van zaken of diensten, waaronder mede wordt verstaan het uitbrengen van een offerte, aanbieding of advies.

3.          Verwijzingen door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden worden door Bravios van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst.

1.          Tenzij anders overeengekomen is tussen partijen eerst een overeenkomst tot stand gekomen nadat Bravios aan de opdrachtgever een schriftelijke orderbevestiging heeft gezonden en deze getekend retour heeft ontvangen.

2.          Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen de zijdens Bravios gevallen kosten in verband met het produceren van die offerte aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Gewicht en hoeveelheid.

1.          Ter zake de hoeveelheden en/of gewichten als vermeld in de opdrachtbevestiging kan een afwijking plaatshebben van 10% van de al daar vermelde hoeveelheden en/of gewichten. De betreffende factuur zal naar rato worden aangepast.

2.          Indien de opdrachtgever een afwijking van meer dan 10% (procent) aannemelijk maakt, zal de betreffende factuur respectievelijk betaling in gemeenschappelijk overleg worden aangepast.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst.

1.          Bravios is vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst wordt uitgevoerd, daarbij is het mogelijk dat Bravios de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan derden.

Artikel 5: Informatieplicht van de opdrachtgever en Vertrouwelijke Informatie.

1.          De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, in het bezit van Bravios komen. Tevens dient de opdrachtgever alle medewerking, gegevens en inlichten te verstrekken.

2.          Bravios houdt zich het recht voor pas een aanvang te maken met de uitvoering van de overeenkomst na ontvangst alle gegevens zoals hierboven genoemd.

3.          De opdrachtgever is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van Bravios ontvangen ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma's, research en rapporten.

Artikel 6: Levering.

1.          Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven.

2.          Alle prijzen zijn berekend voor levering aan het vestigingsadres van de opdrachtgever. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdracht­gever.

3.          Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, wijzigen, is Bravios gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7: Levering.

1.          Levertijden, productietijd en reparatieduur hebben een indicatief karakter en worden slechts bij benadering aangegeven.

2.          Onverminderd artikel 12 levert Bravios ter vestingplaats van de opdrachtgever zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Inklaring, afladen en/of uitladen van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.          Wanneer door Bravios te leveren goederen, na aan de opdracht­gever te zijn aangebo­den, door deze niet worden geaccepteerd, worden deze gedurende 21 dagen te rekenen vanaf de dag dat de goederen aan de opdrachtgever zijn aangeboden, opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Na voor­noemde periode heeft Bravios het recht hetzij nakoming van de overeen­komst te vorderen, hetzij deze zonder rechter­lijke tussen­komst te ontbinden, onverminderd het recht van Bravios op schade­vergoeding ten opzichte van de opdracht­gever.

4.          Materialen of goederen welke door Bravios na reparatie zijn vervangen worden niet aan de opdrachtgever retour gezonden tenzij zulks bij het geven van de opdracht uitdrukkelijk is verzocht.

5.          De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen en hoeveelheden en emballage zo spoedig mogelijk, in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van de opdrachtgever kan worden verlangd, te controleren en Bravios onmiddellijk daarop van geconstateerde gebreken in kennis te stellen. De opdrachtgever zal ter beperking van de schade de aanwijzingen van Bravios met betrekking tot de goederen en emballage opvolgen.

Artikel 8: Zekerheidsstelling.

1.          Bravios is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 9: Ontbinding.

1.          Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

2.          Bravios kan deze overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke beëindigen indien aan de opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Bravios zal ter zake ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige vergoeding van schade zijn gehouden.

3.          Indien Bravios op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Bravios ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bravios voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10: Betaling.

1.          Indien een overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Bravios het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van Bravios te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening.

2.          Indien een aan de opdrachtgever gezonden factuur niet binnen de daarop aangegeven termijn, of bij gebreke daarvan de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn, is voldaan, is de opdrachtgever aan Bravios rente verschuldigd over het openstaande bedrag zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De aldus verschuldigde rente bedraagt 10% p.a. en is verschuldigd over iedere kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand dat de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

3.          Ingeval de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt zijn alle vorderingen van Bravios volledig en ineens opeisbaar. Indien bij Bravios gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen, is Bravios gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst, alsook de verplichtingen die voortvloeien uit andere overeenkomsten die met die opdrachtgever zijn gesloten op te schorten, de overeenkomst of overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst (conform het gestelde in art. 10 van de Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden) te ontbinden. Alsdan is Bravios eveneens gerechtigd om voor verdere nakoming van haar verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling.

4.          Indien de opdrachtgever nalatig blijft Bravios genoegzame zekerheid te verschaffen dat zij aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen of zal kunnen voldoen, is Bravios gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever uit deze of andere overeen­komsten op te schorten, alsmede om elke overeen­komst met de opdrachtgever zonder rechter­lijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder enige gehouden­heid van Bravios jegens de opdrachtgever tot vergoe­ding van schade en/of kosten hoe ook genaamd.

5.          Indien Bravios genoodzaakt is een onbe­taald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is de opdrachtgever gehouden om aan Bravios te vergoeden de door Bravios gemaakte kosten - van tenmin­ste 15% van de fac­tuurwaarde (met een minimum van € 115,00), zulks vermeerderd met € 15,00 aan administra­tie­kos­ten.

 

Artikel 11: Recht van retentie.

1.          Bravios heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen van de opdrachtgever die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Bravios kan het retentierecht eveneens uitoefenen ter zake al hetgeen de opdrachtgever aan Bravios verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

1.          Behoudens de volledige betaling van de factuur dienaangaande, blijven geleverde goederen eigendom van Bravios Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevon­den, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreem­den of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden en/of te vermengen aan een niet aan Bravios toebehorend onroerend goed.

2.          In geval van een overeenkomst met de opdrachtgever is deze, tot het tijdstip van volledige betaling, gehouden de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te verzekeren.

3.          Bij overtreding door de opdrachtgever van voorgaande artikel leden zal deze aan Bravios een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1½ maal de factuurwaarde onverminderd het recht van Bravios op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13: Rechten van intellectuele- of industriële eigendom.

1.          Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma's, calculaties, etc. alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bravios en/of haar licentiegevers.

2.          De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma's, calculaties programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen behoudens uitdrukkelijk door Bravios daartoe schriftelijk gegeven toestemming.

3.          Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

4.          De opdrachtgever vrijwaart Bravios zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, geldend zouden kunnen maken, indien deze schending verband houdt met het gebruik van gegevens die door de opdrachtgever aan Bravios zijn verstrekt in verband met de uitvoering van de door Bravios en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 14: Overmacht.

1.          Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolte, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen geheel of gedeeltelijke tekortkoming van toeleveranciers van Bravios, etc.

2.          Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen conform en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid en reclame.

1.          Aansprakelijkheid aan de zijde van Bravios wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Bravios onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en daarbij aan Bravios een redelijke termijn biedt ter zuivering van de tekortkoming, en Bravios ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

2.          De in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade die is veroorzaakt door Bravios zelf. Iedere aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is veroorzaakt door de opdrachtgever zelf, diens ondergeschikten of door de opdrachtgever ingeschakelde derden is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan:

·           De redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van Bravios aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

·           De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

·           De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3.          Behoudens opzet of grove schuld van Bravios zal de totale aansprakelijkheid van Bravios voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan EURO 1.000.000,00 (één miljoen EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak geldt als één gebeurtenis.

4.          Met inachtneming van het in het derde lid van dit artikel bepaalde, zal de mogelijke vergoeding door Bravios van de schade nimmer meer bedragen dan de waarde van de door Bravios op basis van de overeenkomst te leveren prestatie.

5.          Aansprakelijkheid van Bravios voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Bravios is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- en woordgegevens in enigerlei vorm, die door of namens de opdrachtgever aan Bravios ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 16: Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap.

1.          De opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bravios niet gerechtigd opdrachtgevers rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde partij te laten uitvoeren.

2.          Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over de activiteiten van de opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft Bravios het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 7 dagen eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 17: Geschillen.

1.          De rechter ter vestigingsplaats van Bravios is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door Bravios gesloten overeenkomsten.

2.          De overeenkomsten tussen Bravios en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

 

Welke regels gelden voor business-to-business (B2B)?

Deze regels zijn speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.
Zij gelden niet wanneer u als ondernemer een product op afstand koopt van een andere ondernemer.
Dan gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor stichtingen en verenigingen gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Een zakelijke transactie valt niet onder het recht van retour en kan op grond daarvan niet worden ontbonden.

Laatst bekeken